شورای پژوهشی


به منظور تحقق اهداف و سیاست های راهبردی شرکت پالایش نفت تبریز در خصوص جهت دهی به پژوهش های علمی – کاربردی، هماهنگی با مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور در راستای تامین نیاز بخش های گوناگون شرکت و همچنین سیاست گذاری و برنامه ریزی جامع و هدفمند فعالیت های پژوهشی و لزوم نظارت های عالی بر این فعالیت ها شورای پژوهشی شرکت پالایش نفت تبریز تشکیل گردیده است. اعضای شورای پژوهش شرکت پالایش نفت تبریز به شرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی پست
آقای غلامرضا باقری رئیس شورا
آقای محمد حسین گلصنملو عضو شورا
آقای علیرضا آقابگلو عضو شورا
آقای آیدین عبداله نژاد عضو شورا
آقای رامین زادغفاری عضو و دبیر شورا