پیام مدیر عامل


غلامرضا باقری دیزج

امروزه در سایه توسعه مدیریت عملي در جهان این موضوع به اثبات رسیده است که انسان هاي توسعه یافته باعث ایجاد سازمان های توسعه یافته می شوند و سازمان های توسعه یافته باعث ایجاد کشور توانمند و توسعه یافته خواهند شد. این موضوع بدلیل پیوستگي در توسعه همه جانبه می باشد. به عبارت دیگر در صورت وجود گسستگي در ابعاد توسعه در واحدهاي مختلف اجتماع (خانواده، محیط بیرون و سازمان ها) نمی توان توسعه همه جانبه ملي را در سطح کشور انتظار داشت.

بنابراین جهت تحقق توسعه ملي، لزوم تبدیل سازمان ها به دانشگاه های کشور جهت تولید و انباشت تجربه و به منصه ظهور رساندن کلیه تئوری هاي جدید علمي ضروري به نظر می رسد. چرا که از این طریق چرخه منطقی تئوری-عمل بسته شده و باعث توسعه روز افزون خواهد شد.

بدیهي است کلیه سازمان ها از دیرباز در بطن خود توسعه اقتصادي و افزایش سود را دارند، ولیکن لازم است ضمن پرورش انسان ها و انتقال فرهنگ اصیل سازماني به محیط اجتماع، از رشد تدریجي محیط پیرامون و جامعه و همچنین از کاهش و کنترل آسیب هاي جانبي فعالیت هاي آن صنعت به محیط اطراف نیز اطمینان حاصل نمایند. شرکت پالایش نفت تبریز با ترویج و استقرار فرهنگ سازمان یادگیرنده در شرکت قصد دارد ضمن برنامه ریزي براي توسعه سرمایه هاي اصیل سازماني (یعني همان سرمایه هاي انسانی)، فرهنگ انسان های یادگیرنده و خانواده یادگیرنده را بر اساس مدل AMIF/MAMIF توسعه داده و با شناسایي نیازهاي اساسي ذینفعان (جامعه، سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان) نقش مؤثري در توسعه جامعه داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق شهروندی و ضوابط زیست محیطی نسبت به کاهش هر چه بیشتر اختلافات فرهنگی و اقتصادي محیط اطراف و جامعه گام بردارد و از این طریق نسبت به توسعه پایدار در تمامی جوانب اطمینال حاصل نماید.

غلامرضا باقری دیزج

امروزه در سایه توسعه مدیریت عملي در جهان این موضوع به اثبات رسیده است که انسان هاي توسعه یافته باعث ایجاد سازمان های توسعه یافته می شوند و سازمان های توسعه یافته باعث ایجاد کشور توانمند و توسعه یافته خواهند شد. این موضوع بدلیل پیوستگي در توسعه همه جانبه می باشد. به عبارت دیگر در صورت وجود گسستگي در ابعاد توسعه در واحدهاي مختلف اجتماع (خانواده، محیط بیرون و سازمان ها) نمی توان توسعه همه جانبه ملي را در سطح کشور انتظار داشت.

بنابراین جهت تحقق توسعه ملي، لزوم تبدیل سازمان ها به دانشگاه های کشور جهت تولید و انباشت تجربه و به منصه ظهور رساندن کلیه تئوری هاي جدید علمي ضروري به نظر می رسد. چرا که از این طریق چرخه منطقی تئوری-عمل بسته شده و باعث توسعه روز افزون خواهد شد.

بدیهي است کلیه سازمان ها از دیرباز در بطن خود توسعه اقتصادي و افزایش سود را دارند، ولیکن لازم است ضمن پرورش انسان ها و انتقال فرهنگ اصیل سازماني به محیط اجتماع، از رشد تدریجي محیط پیرامون و جامعه و همچنین از کاهش و کنترل آسیب هاي جانبي فعالیت هاي آن صنعت به محیط اطراف نیز اطمینان حاصل نمایند. شرکت پالایش نفت تبریز با ترویج و استقرار فرهنگ سازمان یادگیرنده در شرکت قصد دارد ضمن برنامه ریزي براي توسعه سرمایه هاي اصیل سازماني (یعني همان سرمایه هاي انسانی)، فرهنگ انسان های یادگیرنده و خانواده یادگیرنده را بر اساس مدل AMIF/MAMIF توسعه داده و با شناسایي نیازهاي اساسي ذینفعان (جامعه، سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان) نقش مؤثري در توسعه جامعه داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق شهروندی و ضوابط زیست محیطی نسبت به کاهش هر چه بیشتر اختلافات فرهنگی و اقتصادي محیط اطراف و جامعه گام بردارد و از این طریق نسبت به توسعه پایدار در تمامی جوانب اطمینال حاصل نماید.

غلامرضا باقری دیزج

امروزه در سایه توسعه مدیریت عملي در جهان این موضوع به اثبات رسیده است که انسان هاي توسعه یافته باعث ایجاد سازمان های توسعه یافته می شوند و سازمان های توسعه یافته باعث ایجاد کشور توانمند و توسعه یافته خواهند شد. این موضوع بدلیل پیوستگي در توسعه همه جانبه می باشد. به عبارت دیگر در صورت وجود گسستگي در ابعاد توسعه در واحدهاي مختلف اجتماع (خانواده، محیط بیرون و سازمان ها) نمی توان توسعه همه جانبه ملي را در سطح کشور انتظار داشت.

بنابراین جهت تحقق توسعه ملي، لزوم تبدیل سازمان ها به دانشگاه های کشور جهت تولید و انباشت تجربه و به منصه ظهور رساندن کلیه تئوری هاي جدید علمي ضروري به نظر می رسد. چرا که از این طریق چرخه منطقی تئوری-عمل بسته شده و باعث توسعه روز افزون خواهد شد.

بدیهي است کلیه سازمان ها از دیرباز در بطن خود توسعه اقتصادي و افزایش سود را دارند، ولیکن لازم است ضمن پرورش انسان ها و انتقال فرهنگ اصیل سازماني به محیط اجتماع، از رشد تدریجي محیط پیرامون و جامعه و همچنین از کاهش و کنترل آسیب هاي جانبي فعالیت هاي آن صنعت به محیط اطراف نیز اطمینان حاصل نمایند. شرکت پالایش نفت تبریز با ترویج و استقرار فرهنگ سازمان یادگیرنده در شرکت قصد دارد ضمن برنامه ریزي براي توسعه سرمایه هاي اصیل سازماني (یعني همان سرمایه هاي انسانی)، فرهنگ انسان های یادگیرنده و خانواده یادگیرنده را بر اساس مدل AMIF/MAMIF توسعه داده و با شناسایي نیازهاي اساسي ذینفعان (جامعه، سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان) نقش مؤثري در توسعه جامعه داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق شهروندی و ضوابط زیست محیطی نسبت به کاهش هر چه بیشتر اختلافات فرهنگی و اقتصادي محیط اطراف و جامعه گام بردارد و از این طریق نسبت به توسعه پایدار در تمامی جوانب اطمینال حاصل نماید.