آگهي دعوت به مجمع عمومي وفوق العاده صاحبان سهام شركت پالايش نفت تبريز
زمان/تاریخ انتشار : دوشنبه 15 تیر 1394
بازدیدها : 1976

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه  سال منتهي به 1393/12/29 صاحبان سهام شركت پالايش نفت تبريز

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت پالايش نفت تبريز


نظرات