اطلاعيه 6 مربوط به برگزاری معاينات و آزمايشات طب كار بدو استخدام جذب نيروي انساني شركت پالايش نفت تبريز