نرخ پايه فرآورده‌هاي ويژه نفتی شركت پالايش نفت تبريز برای مصارف داخلی از تاريخ 1 آبان ماه 1398

1قير85/100 24,463RLS/Kg
2قير 60/7024,463RLS/Kg
4وکیوم باتوم20,909RLS/Kg
5آیزوفید36,009RLS/Kg
6آیزوریسایکل42,883RLS/Kg
8برش روغنی سنگین30,224RLS/Kg
9گوگرد گرانول3,300RLS/Kg
11سلاپس واکس26,406RLS/Kg
12روغن پایه51,460RLS/Kg
13برش روغنی سبک31,012RLS/Kg
3ريفرميت48,126Rls/Liter
7حلال 40248,386RLS/Liter
10حلال 40447,826RLS/Liter