آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 97 و عمومي فوق العاده
زمان/تاریخ انتشار : سه شنبه 18 تیر 1398
بازدیدها : 141

دعوت به مجمع عمومي

آگهي دعوت به مجمع عمومي.pdf (53.12 KB)

.آگهي دعوت به مجمع عمومي  فوق العاده .pdf (50.27 KB)

 

 


نظرات