آگهي مناقصه شماره 16/م/96(محدود)
زمان/تاریخ انتشار : چهارشنبه 4 مرداد 1396
بازدیدها : 1562

جهت مشاهده ودريافت آگهي مناقصه مطالعات تحليل شكاف به منظور استقرار سيستم مديريت ايمني فرآيند وبرسي ايمني مخازن روي فايل زير كليك نماييد

96m16.pdf (1/48 MB)

 

soratjalase.rar (264/97 KB)

 

96-5-22

pege11.rar (52/43 KB)


نظرات