مرحله دوم رزمایش همدلی و کمک مومنانه با تهیه ۳۰۰ بسته معیشتی توسط شرکت پالایش نفت تبریز وبا هماهنگی سپاه ناحیه امامت و کمیته امداد امام خمینی (ره) تبریز.

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت پالایش نفت تبریز تعداد ۳۰۰ بسته معیشتی و ارزاق عمومی به ارزش یک میلیاردو سیصد میلیون ریال تهیه و با حضور مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز ، نمایندگان سپاه ناحیه امامت تبریز و کمیته امداد امام خمینی (ره) در جوامع محلی هم جوار با پالایشگاه بین نیازمندان توزیع گردید.