اطلاعيه فروش انواع ضايعات فلزي از طريق عرضه در بازار فرعي بورس