آدرس : تبریز - کیلومتر 5 جاده آذرشهر

تلفن شرکت : 85 - 5570 3420 - 041
روابط عمومی : 8305 2114 - 041

فاکس : 1900 3421 - 8791 3524 - 041

ایمیل : info@tbzrefinery.co.ir